Clip VDO

บริการป้องกัน และ กำจัดหนู

 

ขั้นตอนและวิธีการกำจัดหนู

 

วิธีที่ 1.

สำรวจพื้นที่ทั้งหมดโดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ อันได้แก่ ร่องรอย หลักฐาน (EVIDENCE OR SIGN) ที่เกิดจากหนู เช่น รูหนุ รังหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะ ทำลายหรือคลาบไคล (SMERAR MARK) เป็นต้น

วิธีที่ 2.

วางเหยื่อกำจัดหนูชนิดออกฤทธิ์ช้า หรือเร็ว ตามความเหมาะสมทั้งชนิดก้อนขี้ผึ้งและคลุกเม็ด (WAX BLOCK / GRAIN MIXED)

วิธีที่ 3.

วางกาว (GLUE BOARD / STICKY BOARD) ตามพื้นที่เหมาะสมและบริเวณที่วางเหยื่อพิษไม่ได้

วิธีที่ 4.

วางกับดัก (TRAPPING)จะพิจารณาเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยใช้กับดักหนูเป็น หรือดักตาย (LIVE TRAP / SNAP TRAP)

วิธีที่ 5.

ตรวจเช็ค / ติดตามผล และทำบริการอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการกำจัดหนูเบื้องต้น เช่น การป้องกันการเข้ามาในพื้นที่ (EXCLUSION)

การลดแหล่งอาศัย : แหล่งหลบซ่อน โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ
ลดแหล่งอาหาร : ได้แก่ การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

 

ข้อแนะนำ

         การดำเนินการทุกขั้นตอนที่กล่าวมาแล้วถึงแม้นประสบผลสำเร็จด้วยดี แต่หากการควบคุมดูแลรักษาสภาพอย่างต่อเนื่อง การควบคุมหนู อย่างถาวรจะเป็นไปไม่ได้ เพราะหนูจากที่อื่นจะเคลื่อนเข้ามาแทนที่ ทำให้การควบคุมหนูต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่ทำให้เสียเวลา ทรัพยากร การควบคุมดูแลสภาพที่สำคัญ ได้แก่การตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาด การจัดการสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ การดูแลเติมเหยื่อพิษ ในที่ใส่เหยื่อ ไม่ให้ขาดหรือการเพิ่มจุดใส่เหยื่อเพิ่มเติม กรณีที่ใส่เหยื่อจุดเดิมสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ทำให้มีหนูเคลื่อนย้ายเข้ามาเพิ่มเติม ในจุดที่ไม่อยู่ในแผน

หมายเหตุ

         ถ้าหากมีหนูตาย ลูกค้าสามารถโทรแจ้งบริษัท ฯ เพื่อบริษัท ฯ จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหนูตาย และใช้น้ำยาดับกลิ่น เช่น สเปรย์น้ำหอมหรือก้อนโฟมชุบน้ำหอมเพื่อดับกลิ่น